Start O mnie Galeria Kontakt
Program
Okręg 4
Dotychczas
Interpelacje
Interpelacje
Interpelacje
Sesje Rady Miasta
Prasowe
Wideo
Linki
Archiwum
  • Przewodniczący Klubu Radnych PO RP
  • Przewodniczący Komisji Infrastruktury i Ochrony Środowiska
  • Członek Komisji Praworządności i Samorządu
XVIII Sesja Rady Miasta Częstochowy
Dnia 26 stycznia 2012r. o godz. 09:00 w sali sesyjnej Urzędu Miasta Częstochowy ul. Śląska 11/13 w Częstochowie odbyła się XVIII Sesja Rady Miasta Częstochowy VI kadencji


XVIII zwyczajna Sesja
RADY MIASTA CZĘSTOCHOWYz następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie jej prawomocności
2. Powołanie sekretarzy obrad – M. Maranda, D. Kapinos
3. Zmiany w porządku obrad:
- wniosek o zdjęcie z porządku obrad projektu uchwały na druku BR.2 – przeciw (przeszło)
- wniosek o zdjęcie z porządku obrad projektu uchwały na druku BR.3 – przeciw (nie przeszło)
- wniosek o zdjęcie z porządku obrad projektu uchwały na druku BR.4 – przeciw (przeszło)
4. Przyjęcie protokołu z obrad XVII Sesji Rady Miasta Częstochowy – za (przeszło)
5. Informacja bieżąca Prezydenta Miasta Częstochowy.
6. Informacja bieżąca Przewodniczącego Rady Miasta.
7. Pytania radnych.
Zadałem dwa pytania:
- pytanie dot. konserwatora zabytków
- pytanie dot. zmiany projektu uchwały w sprawie cen biletów - czy prezydent planuje podwyżkę biletów?
8. Wystąpienia zaproszonych gości.
9. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków - E. Kunicka, M. Wawrzkiewicz, R. Majer
10. Podjęcie uchwały w sprawie nadania honorowego obywatelstwa miasta Częstochowy. (BR.1/XVIII/12) - za (przeszło)
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Częstochowy na lata 2012-2044. (BR.5/XVIII/12) - wstrzymałem się (przeszło)
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Częstochowy na prawach powiatu na 2012 rok. (BR.6/XVIII/12) - wstrzymałem się (przeszło)
13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Częstochowie w 2012 roku. (BR.7/XVIII/12) - przeciw (przeszło)
14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. (BR.8/XVIII/12) - wstrzymałem się (przeszło)
15. Pierwsze czytanie projektu uchwały w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości stanowiącego regionalną pomoc inwestycyjną. (BR.9/XVIII/12) - pierwsze czytanie
16. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego przez Prezydenta Miasta Częstochowy. (BR.10/XVIII/12) - za (przeszło)
17. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego Cmentarza Komunalnego w Częstochowie z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu Gminy Miasta Częstochowy. (BR.11/XVIII/12) - wstrzymałem się (przeszło)
18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 108/IX/2011 Rady Miasta Częstochowy z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości i sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania na terenie miasta Częstochowy. (BR.12/XVIII/12) - za (przeszło)
- wniosek o pozostawienie strefy w pierwotnym zakresie - za (nie przeszło) [13 za, 14 przeciw]
19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego z Gminą Wręczyca Wielka w przedmiocie powierzenia Gminie Miasto Częstochowa realizacji zadania publicznego dotyczącego gospodarki odpadami z zakresu utrzymania wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych. (BR.13/XVIII/12) - za (przeszło)
20. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego z Gminą Starcza w przedmiocie powierzenia Gminie Miasto Częstochowa realizacji zadania publicznego dotyczącego gospodarki odpadami z zakresu utrzymania wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych. (BR.14/XVIII/12) - za (przeszło)
21. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr 70/VII/2011 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie zawierania porozumień międzygminnych powierzających Gminie Częstochowa do realizacji zadania publicznego od innych gmin. (BR.15/XVIII/12) - za (przeszło)
22. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia projektu pt. "AKTYWNOŚĆ - JAKOŚĆ - PRACA - III", w ramach Priorytetu VI "Rynek pracy otwarty dla wszystkich", Działanie 6.1 "Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie", Poddziałanie 6.1.2 "Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. (BR.16/XVIII/12) - za (przeszło)
23. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Częstochowie w dzielnicy Śródmieście w rejonie Alei Wolności oraz ulic: Jana III Sobieskiego, Śląskiej i Focha. (BR.17/XVIII/12) - za (przeszło) [wniosek Komisji Infrastruktury]
24. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji XVI Liceum Ogólnokształcącego w Częstochowie przy ul. Św. Augustyna 28/30. (BR.18/XVIII/12) - za (przeszło)
25. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji X Liceum Ogólnokształcącego w Częstochowie przy ul. Warszawskiej 142. (BR.19/XVIII/12) - za (przeszło)
26. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji XIV Liceum Ogólnokształcącego w Częstochowie przy ul. Targowej 29. (BR.20/XVIII/12) - za (przeszło)
27. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji XIII Liceum Ogólnokształcącego w Częstochowie przy ul. Krakowskiej 80f. (BR.21/XVIII/12) - za (przeszło)
28. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji XI Liceum Ogólnokształcącego w Częstochowie przy ul. Legionów 58. (BR.22/XVIII/12) - za (przeszło)
29. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Gimnazjum nr 15 im. Stefana Banacha w Częstochowie przy ul. Jasnogórskiej 84/90. (BR.23/XVIII/12) - za (przeszło)
30. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy rondu w Częstochowie. (BR.2/XVIII/12) - zdjęte z porządku obrad
31. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy rondu w Częstochowie u zbiegu Alei Pokoju oraz ulic: Korfantego, Odlewników i Koksowej. (BR.3/XVIII/12) - za (przeszło)
32. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy rondu w Częstochowie. (BR.4/XVIII/12) - zdjęte z porządku obrad
33. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Rudolfa Bojarskiego na działania Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie. (BR.24/XVIII/12) - za (przeszło)
34. Interpelacje radnych.
Złożyłem cztery interpelacje:
- w sprawie przywrócenia przejścia dla pieszych na ul. Wolności - Lokalna Inicjatywa Mieszkańców.
- w sprawie zatrudnienia w Urzędzie MIasta Częstochowy oraz jednostkach podległych, spółkach miejskich (stan na 01.01.2012)
- w sprawie przedstawienia zakresu prac w związku z zaplanowaną przebudową Al. Pokoju i ul. Rejtana
- w sprawie opóźnień w przebudowie filharmonii i braku naliczania kar umownych
35. Wolne wnioski i oświadczenia radnych, Prezydenta i inne zgłoszone do porządku obrad.
36. Zamknięcie obrad XVIII Sesji Rady Miasta Częstochowy.


Jacek Krawczyk, 15.10.2012 o 09:42:48 | 0 Komentarzy

Wróć do strony głównej

KOMENTARZE

Komentarzy brak

Dodaj komentarz:

Imię

E-mail

Komentarz


3 0 e a b
Przepisz kod:

 

Serwis nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.

<<     Lipiec 2018     >>
Pon
Wto
Śro
Czw
Pią
Sob
Nie
      
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
     Free Web Site Counters

rss Jacek Krawczyk

Każda pierwsza środa miesiąca w godzinach
15:00-16:00 w pokoju 110, UMCz, ul. Śląska 11/13
Częstochowa

Strona istnieje od: 08.08.2006
Zgoda na umieszczenie Herbu Miasta Częstochowy - umowa nr 12/2010
Wszelkie prawa zastrzeżone jacekkrawczyk.pl