Start O mnie Galeria Kontakt
Program
Okręg 4
Dotychczas
Interpelacje
Interpelacje
Interpelacje
Sesje Rady Miasta
Prasowe
Wideo
Linki
Archiwum
  • Przewodniczący Klubu Radnych PO RP
  • Przewodniczący Komisji Infrastruktury i Ochrony Środowiska
  • Członek Komisji Praworządności i Samorządu
XX Sesja Rady Miasta Częstochowy
Dnia 29 marca 2012r. o godz. 09:00 w sali sesyjnej Urzędu Miasta Częstochowy ul. Śląska 11/13 w Częstochowie odbyła się XX Sesja Rady Miasta Częstochowy VI kadencji


XX zwyczajna Sesja
RADY MIASTA CZĘSTOCHOWYz następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Powołanie sekretarzy obrad – M. Maranda, D. Kapinos
3. Zmiany w porządku obrad:
- wniosek o zdjęcie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Szkół nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Częstochowie. (BR.38/XX/12) - za (nie przeszło)
- wniosek o zdjęcie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie nadania imienia Arkadiusza Gołasia Hali Sportowo – Widowiskowej w Częstochowie przy ulicy Żużlowej. (BR.1/XX/12) - za (przeszło)
- wniosek o zdjęcie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Częstochowie. (BR.37/XX/12) - przeciw (nie przeszło)
- wniosek o zdjęcie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Częstochowie. (BR.40/XX/12) - wstrzymałem się (nie przeszło)
- wniosek o zdjęcie z porządku obrad projektu stanowiska Rady Miasta Częstochowy w sprawie odmowy udzielenia miejsca na cyfrowym multipleksie dla Telewizji Trwam. (BR.22/XX/12) - za (przeszło)
- wniosek o zdjęcie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 97/XI/2003 Rady Miasta Częstochowy z dnia 28 kwietnia 2003 roku w sprawie określenia zasad usytuowania na terenie miasta Częstochowy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych z późn. zm. (BR.27/XX/12) - za (nie przeszło)
4. Przyjęcie protokołu z obrad XIX Sesji Rady Miasta Częstochowy.
5. Informacja bieżąca Prezydenta Miasta Częstochowy.
6. Informacja bieżąca Przewodniczącego Rady Miasta.
7. Pytania radnych.
- pytałem w sprawie montażu aktywnego przejścia dla pieszych przez JPII na wysokości TZN
8. Wystąpienia zaproszonych gości.
9. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków - R. Majer, Ł. Kot, L. Małagowski
10. Rozpatrzenie informacji o Stanie Bezpieczeństwa Sanitarnego Miasta Częstochowy w 2011 r. - przyjęto
11. Przyjęcie stanowiska Rady Miasta Częstochowy dotyczącego planowanej reorganizacji funkcjonowania częstochowskiego oddziału TAURON Dystrybucja S.A. (BR.24/XX/12) - za (przeszło)
12. Przyjęcie stanowiska Rady Miasta Częstochowy w sprawie odmowy udzielenia miejsca na cyfrowym multipleksie dla Telewizji Trwam. (BR.22/XX/12) - zdjęte
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Częstochowy na lata 2012-2044. (BR.17/XX/12) - za (przeszło)
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Częstochowy na prawach powiatu na 2012 rok. (BR.18/XX/12) - za (przeszło)
15. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach programu pomocy de minimis na tworzenie nowych miejsc pracy. (BR.19/XX/12) - za (przeszło)
16. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości stanowiącego regionalną pomoc inwestycyjną. (BR.20/XX/12) - za (przeszło)
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 187/XIII/2011 Rady Miasta Częstochowy z dnia 10 października 2011 roku w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej. (BR.15/XX/12) - za (przeszło)
18. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Regulaminu realizacji i zasad dofinansowania inwestycji ogólnomiejskiego uzbrojenia terenów pod nowe budownictwo mieszkaniowe w ramach lokalnych inicjatyw mieszkaniowych” dla wniosków złożonych do dnia 31.12.2011r. (BR.16/XX/12) - za (przeszło)
19. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wyboru biegłego rewidenta w celu przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Miasta Częstochowy za 2011 rok. (BR.7/XX/12) - za (przeszło)
20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 284/XVIII/2012 Rady Miasta Częstochowy z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego Cmentarza Komunalnego w Częstochowie z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu Gminy Miasta Częstochowy. (BR.13/XX/12) - za (przeszło)
21. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji z budżetu miasta Częstochowy w 2012 roku na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków. (BR.43/XX/12) - za (przeszło)
22. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kłobuckiemu na realizację zadań związanych ze zwrotem wywłaszczonych nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Częstochowy. (BR.4/XX/12) - za (przeszło)
23. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kłobuckiemu na realizację zadań związanych z prowadzeniem postępowań wywłaszczeniowych w odniesieniu do nieruchomości przeznaczonych pod budowę odwodnienia w dzielnicy Kiedrzyn. (BR.12/XX/12) - za (przeszło)
24. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Miejskiego Przedszkola nr 28 w Częstochowie. (BR.28/XX/12) - za (przeszło)
25. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Miejskiemu Przedszkolu nr 28 w Częstochowie. (BR.29/XX/12) - za (przeszło)
26. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 w Częstochowie. (BR.30/XX/12) - za (przeszło)
27. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Miejskiego Przedszkola nr 39 w Częstochowie. (BR.31/XX/12) - za (przeszło)
28. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Miejskiemu Przedszkolu nr 39 w Częstochowie. (BR.32/XX/12) - za (przeszło)
29. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 w Częstochowie. (BR.33/XX/12) - za (przeszło)
30. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Miejskiego Przedszkola nr 40 w Częstochowie. (BR.34/XX/12) - za (przeszło)
31. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Miejskiemu Przedszkolu nr 40 w Częstochowie. (BR.35/XX/12) - za (przeszło)
32. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5 w Częstochowie. (BR.36/XX/12) - za (przeszło)
33. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Częstochowie. (BR.37/XX/12) - za (przeszło)
34. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Szkół nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Częstochowie. (BR.38/XX/12) - przeciw (nie przeszło)
35. Podjęcie uchwały w sprawie nadania imienia Miejskiemu Przedszkolu nr 13 przy ul. Gwiezdnej 2 w Częstochowie. (BR.39/XX/12) - za (przeszło)
36. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Częstochowie. (BR.40/XX/12) - za (przeszło)
37. Podjęcie uchwały w sprawie zniesienia zakazu sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych na obszarze obejmującym teren pawilonów przy ul. Dekabrystów od nr 25 do nr 35, ul. Kilińskiego nr 140, lokale użytkowe usytuowane w blokach mieszkalnych przy ul. Nałkowskiej o nr 3,7,11 oraz teren miasteczka akademickiego. (BR.2/XX/12) - za (przeszło)
38. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 97/XI/2003 Rady Miasta Częstochowy z dnia 28 kwietnia 2003 roku w sprawie określenia zasad usytuowania na terenie miasta Częstochowy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych z późn. zm. (BR.27/XX/12) - przeciw (przeszło)
39. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 97/XI/2003 Rady Miasta Częstochowy z dnia 28 kwietnia 2003 roku w sprawie określenia zasad usytuowania na terenie miasta Częstochowy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych (z późn. zm.). (BR.45/XX/12) - za (przeszło)
40. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego z Gminą Myszków w przedmiocie powierzenia Gminie Miasto Częstochowa realizacji zadania publicznego dotyczącego gospodarki odpadami z zakresu utrzymania wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych. (BR.5/XX/12) - za (przeszło)
41. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego z Gminą Opatów w przedmiocie powierzenia Gminie Miasto Częstochowa realizacji zadania publicznego dotyczącego gospodarki odpadami z zakresu utrzymania wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych. (BR.8/XX/12) - za (przeszło)
42. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego z Gminą Lipie w przedmiocie powierzenia Gminie Miasto Częstochowa realizacji zadania publicznego dotyczącego gospodarki odpadami z zakresu utrzymania wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych. (BR.9/XX/12) - za (przeszło)
43. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie ustalenia opłat za świadczenie usług komunalnych związanych z odzyskiem i recyklingiem odpadów przez Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Sobuczynie. (BR.42/XX/12) - za (przeszło)
44. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Częstochowie w dzielnicy Stradom w rejonie ulic: Piastowskiej, Sabinowskiej oraz rzeki Konopki. (BR.11/XX/12) - za (przeszło)
45. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 53/VI/2011 Rady Miasta Częstochowy z dnia 17 marca 2011 roku w sprawie opłat za usługi przewozowe w komunikacji miejskiej powierzonej do realizacji przez gminę Częstochowa. (BR.41/XX/12) - wstrzymałem się (przeszło)
- wniosek o wprowadzenie biletu 45-minutowego zamiast 30-minutowego bez zmiany ceny biletu – za (nie przeszło)
46. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Częstochowy do przeprowadzania kontroli i oceny działalności podmiotów leczniczych niebędących przedsiębiorcami, dla których podmiotem tworzącym jest Rada Miasta Częstochowy. (BR.10/XX/12) - za (przeszło)
47. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 145/XII/2007 Rady Miasta Częstochowy z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie przyjęcia Statutu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Częstochowie.(BR.6/XX/12) - za (przeszło)
48. Podjęcie uchwały w sprawie nadania imienia Arkadiusza Gołasia Hali Sportowo - Widowiskowej w Częstochowie przy ulicy Żużlowej. (BR.1/XX/12) - zdjęto
49. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych i środków finansowych przeznaczonych na ich realizację w 2012 roku. (BR.44/XX/12) - za (przeszło)
50. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Częstochowy, na 2012 rok. (BR.14/XX/12) - za (przeszło)
51. Podjęcie uchwały w sprawie poparcia uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego Nr II/34/16/2005 z dnia 25.03.2005 roku w sprawie ogłoszenia obszaru Województwa Śląskiego strefą wolną od upraw organizmów roślinnych zmodyfikowanych genetycznie. (BR.21/XX/12) - przeciw (przeszło)
52. Podjęcie uchwały w sprawie delegowania radnych do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Częstochowy. (BR.26/XX/12) - za (przeszło)
53. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 7/III/2010 Rady Miasta Częstochowy z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie określenia składów osobowych oraz zatwierdzania wyboru przewodniczących i wiceprzewodniczących Komisji Rady Miasta Częstochowy. (BR.3/XX/12) - za (przeszło)
54. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wypowiedzenie radnemu Januszowi Adamkiewiczowi warunków umowy o pracę w zakresie zajmowanego stanowiska oraz wynagrodzenia. (BR.25/XX/12) - przeciw (nie przeszło)
55. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Jacka Wiekiery oraz Pana Tomasza Jaskóły na działania dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego w Częstochowie. (BR.23/XX/12) - za (przeszło)
56. Interpelacje radnych.
Złożyłem trzy interpelacje (w tym dwie międzysesyjne):
- w sprawie montażu klap zwrotnych kanalizacji deszczowej
- w sprawie budowy dla pieszych tzw. przejścia aktywnego przez JPII na wysokości ul. Partyzantów/TZN - ponowienie wniosku
- w sprawie wykorzystania miejskich infomatów do opłacania strefy parkingowej przez kierowców
57. Wolne wnioski i oświadczenia radnych, Prezydenta i inne zgłoszone do porządku obrad.


Jacek Krawczyk, 15.10.2012 o 11:28:30 | 0 Komentarzy

Wróć do strony głównej

KOMENTARZE

Komentarzy brak

Dodaj komentarz:

Imię

E-mail

Komentarz


b c 9 d 4
Przepisz kod:

 

Serwis nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.

<<     Lipiec 2018     >>
Pon
Wto
Śro
Czw
Pią
Sob
Nie
      
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
     Free Web Site Counters

rss Jacek Krawczyk

Każda pierwsza środa miesiąca w godzinach
15:00-16:00 w pokoju 110, UMCz, ul. Śląska 11/13
Częstochowa

Strona istnieje od: 08.08.2006
Zgoda na umieszczenie Herbu Miasta Częstochowy - umowa nr 12/2010
Wszelkie prawa zastrzeżone jacekkrawczyk.pl