Start O mnie Galeria Kontakt
Program
Okręg 4
Dotychczas
Interpelacje
Interpelacje
Interpelacje
Sesje Rady Miasta
Prasowe
Wideo
Linki
Archiwum
  • Przewodniczący Klubu Radnych PO RP
  • Przewodniczący Komisji Infrastruktury i Ochrony Środowiska
  • Członek Komisji Praworządności i Samorządu
XVII Sesja Rady Miasta Częstochowy
Dnia 29 grudnia 2011r. o godz. 09:00 w sali sesyjnej Urzędu Miasta Częstochowy ul. Śląska 11/13 w Częstochowie odbyła się XVII Sesja Rady Miasta Częstochowy VI kadencjiXVII zwyczajna Sesja
RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY
z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Powołanie sekretarzy obrad - M. Iżyńska, Ł. Wabnic
3. Zmiany w porządku obrad:
- wniosek o pierwsze czytanie projektu uchwały na druku BR.4/XVII/11 - wstrzymałem się (nie przeszło)
4. Przyjęcie protokołu z obrad XVI Sesji Rady Miasta Częstochowy - za (przeszło)
5. Informacja bieżąca Prezydenta Miasta Częstochowy.
6. Informacja bieżąca Przewodniczącego Rady Miasta.
7. Pytania radnych.
- zadałem pytanie dot. zmiany projektu uchwały w sprawie cen biletów - czy prezydent planuje podwyżkę biletów?
8. Wystąpienia zaproszonych gości.
9. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków - M. Biernat, L. Małagowski, Z. Niesmaczny, R. Majer - za (przeszło)
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Częstochowy na lata 2011-2044. (BR.1/XVII/11) - za (przeszło)
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Częstochowy na prawach powiatu na 2011 r. (BR.2/XVII/11) - za (przeszło)
12. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji XV Liceum Ogólnokształcącego w Częstochowie przy ul. Św. Augustyna 3/7. (BR.22/XVII/11) - za (przeszło)
13. Podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół im. Cypriana Kamila Norwida w Częstochowie przy ul. Jasnogórskiej 8. (BR.23/XVII/11) - za (przeszło)
14. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Technikum nr 1 w Częstochowie przy ul. Jasnogórskiej 8. (BR.24/XVII/11) - za (przeszło)
15. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej dla Dorosłych w Częstochowie przy Alei Jana Pawła II 126/130. (BR.25/XVII/11) - za (przeszło)
16. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Uzupełniającego nr 6 dla Dorosłych w Częstochowie przy ul. Targowej 29. (BR.26/XVII/11) - za (przeszło)
17. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Uzupełniającego nr 5 dla Dorosłych w Częstochowie przy ul. Jasnogórskiej 84/90. (BR.27/XVII/11) - za (przeszło)
18. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Uzupełniającego nr 4 dla Dorosłych w Częstochowie przy ul. Warszawskiej 142. (BR.28/XVII/11) - za (przeszło)
19. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Uzupełniającego nr 3 dla Dorosłych w Częstochowie przy Alei Jana Pawła II 126/130. (BR.29/XVII/11) - za (przeszło)
20. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Uzupełniającego nr 2 dla Dorosłych w Częstochowie przy ul. Worcella 1. (BR.30/XVII/11) - za (przeszło)
21. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Uzupełniającego nr 1 dla Młodzieży w Częstochowie przy ul. B. Prusa 20. (BR.31/XVII/11) - za (przeszło)
22. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Uzupełniającego nr 2 dla Młodzieży w Częstochowie przy ul. Krakowska 80f. (BR.32/XVII/11) - za (przeszło)
23. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji IX Liceum Profilowanego w Częstochowie przy Alei Jana Pawła II 126/130. (BR.33/XVII/11) - za (przeszło)
24. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji VIII Liceum Profilowanego w Częstochowie przy ul. B. Prusa 20. (BR.34/XVII/11) - za (przeszło)
25. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji VI Liceum Profilowanego w Częstochowie przy ul. Targowej 29. (BR.35/XVII/11) - za (przeszło)
26. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji V Liceum Profilowanego w Częstochowie przy ul. Worcella 1. (BR.36/XVII/11) - za (przeszło)
27. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji IV Liceum Profilowanego w Częstochowie przy ul. Krakowskiej 80f. (BR.37/XVII/11) - za (przeszło)
28. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji III Liceum Profilowanego w Częstochowie przy ul. Jasnogórskiej 84/90. (BR.38/XVII/11) - za (przeszło)
29. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji II Liceum Profilowanego w Częstochowie przy ul. Legionów 58. (BR.39/XVII/11) - za (przeszło)
30. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji I Liceum Profilowanego w Częstochowie przy ul. Warszawskiej 142. (BR.40/XVII/11) - za (przeszło)
31. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Częstochowy Nr 596/LII/2009 z dnia 10 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia zasad poboru, określenia inkasentów oraz ich wynagrodzenia za inkaso opłaty targowej na terenie miasta Częstochowy. (BR.21/XVII/11) - za (przeszło)
32. Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia nakładów inwestycyjnych (od ISD Huta Częstochowa). (BR.5/XVII/11) - za (przeszło)
33. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego z Gminą Żarki w przedmiocie powierzenia Gminie Częstochowa realizacji zadania publicznego dotyczącego gospodarki odpadami z zakresu utrzymania wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych. (BR.6/XVII/11) - za (przeszło)
34. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego z Gminą Poraj w przedmiocie powierzenia Gminie Częstochowa realizacji zadania publicznego dotyczącego gospodarki odpadami z zakresu utrzymania wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych. (BR.7/XVII/11) - za (przeszło)
35. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego z Gminą Kamienica Polska w przedmiocie powierzenia Gminie Częstochowa realizacji zadania publicznego dotyczącego gospodarki odpadami z zakresu utrzymania wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych. (BR.8/XVII/11) - za (przeszło)
36. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Częstochowy do przystąpienia do realizacji projektu innowacyjnego pn.: "PI Samorząd - NGO's dobre praktyki w zakresie przekazywania zadań publicznych" ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet V Dobre rządzenie, Działanie 5.4 Rozwój potencjału trzeciego sektora, Poddziałanie 5.4.2 Rozwój dialogu obywatelskiego. (BR.19/XVII/11) - za (przeszło)
37. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w ponowną dzierżawę nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Częstochowa położonej w Częstochowie przy ul. Kasztanowej 11. (BR.3/XVII/11) - za (przeszło)
38. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Częstochowie w dzielnicy Zawodzie - Dąbie, w rejonie Alei Pokoju oraz ulic: Szpitalnej i Brzegowej. (BR.20/XVII/11) - za (przeszło)
39. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 580/XLI/2005 Rady Miasta Częstochowy z dnia 28 lutego 2005 roku w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z odpłatności oraz trybu ich pobierania. (BR.17/XVII/11) - za (przeszło)
40. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 61/VI/2011 Rady Miasta Częstochowy z dnia 17 marca 2011 r. w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych i środków finansowych przeznaczonych na ich realizację w 2011 roku (z późn. zm.). (BR.18/XVII/11) - za (przeszło)
41. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia projektu pt. "AKTYWNY POWIAT", w ramach Priorytetu VI "Rynek pracy otwarty dla wszystkich", Działanie 6.1 "Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie", Poddziałanie 6.1.1 "Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. (BR./11XVII/11) - za (przeszło)
42. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 216/XV/2011 Rady Miasta Częstochowy z dnia 22 listopada 2011 roku w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Miasta Częstochowy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku i o wolontariacie. (BR.9/XVII/11) - za (przeszło)
43. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 104/VIII/2011 Rady Miasta Częstochowy z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu współpracy miasta Częstochowy z organizacjami pozarządowymi na lata 2011 - 2015. (BR.10/XVII/11) - za (przeszło)
44. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia "Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Miasta Częstochowy na lata 2011 - 2015". (BR.4/XVII/11) - za (przeszło)
45. Podjęcie uchwały w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2012. (BR.12/XVII/11) - za (przeszło)
46. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 24/IV/2011 Rady Miasta Częstochowy z dnia 18 stycznia 2011 roku w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie miasta Częstochowy. (BR.13/XVII/11) - za (przeszło)
47. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zmiany do jednolitego tekstu statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Stacji Pogotowia Ratunkowego z siedzibą przy ul. Kilińskiego 10 w Częstochowie, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 217/XIX/2007 Rady Miasta Częstochowy z dnia 3 grudnia 2007 roku w sprawie przyjęcia jednolitego tekstu statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Stacji Pogotowia Ratunkowego z siedzibą przy ul. Kilińskiego 10 w Częstochowie (z późn. zm.). (BR.14/XVII/11) - za (przeszło)
48. Podjęcie uchwały w sprawie reorganizacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Stacji Pogotowia Ratunkowego z siedzibą przy ul. Kilińskiego 10 w Częstochowie. (BR.15/XVII/11) - za (przeszło)
49. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Częstochowie. (BR.16/XVII/11) - za (przeszło)
50. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Częstochowy na lata 2012 - 2044 - za (przeszło)
51. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta Częstochowy na rok 2012 - za (przeszło)
52. Interpelacje radnych.
Złożyłem dwie interpelacje:
- w sprawie uruchomienia systemu całodobowego ważenia pojazdów.
- w sprawie likwidacji nieczynnego, podwójnego oświetlenia ulicznego na odcinku ul. Żyrardowskiej.
53. Wolne wnioski i oświadczenia radnych, Prezydenta i inne zgłoszone do porządku obrad.
54. Zamknięcie obrad XVII Sesji Rady Miasta Częstochowy.Jacek Krawczyk, 03.01.2012 o 10:58:38 | 0 Komentarzy

Wróć do strony głównej

KOMENTARZE

Komentarzy brak

Dodaj komentarz:

Imię

E-mail

Komentarz


9 b b d 5
Przepisz kod:

 

Serwis nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.

<<     Lipiec 2018     >>
Pon
Wto
Śro
Czw
Pią
Sob
Nie
      
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
     Free Web Site Counters

rss Jacek Krawczyk

Każda pierwsza środa miesiąca w godzinach
15:00-16:00 w pokoju 110, UMCz, ul. Śląska 11/13
Częstochowa

Strona istnieje od: 08.08.2006
Zgoda na umieszczenie Herbu Miasta Częstochowy - umowa nr 12/2010
Wszelkie prawa zastrzeżone jacekkrawczyk.pl